Selamat berbahagia atas kelahiran putra Ka'bah Imam Ali as10 keutamaan Imam Ali As dalam riwayat Ahlussunah

1. Pernyataan para ulama tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib

Ketika menggambarkan sosok Ali serta riwayat mengenai keutamaan nya banyak sekali ulama Ahlussunah yang menjelaskan tentang hal itu sebagaimana pernyataan mereka yang terdapat dalam beberapa referensi dibawah ini diantaranya:

Dalam kitab Fath al-Bari Bi Sharah Sahih al-Bukhari tertulis:

قال أحمد و إسماعيل القاضي و النسائي و أبو علي النيسابوري: لم يرد في حق أحد من الصحابة بالأسانيد الجياد أكثر مما جاء في علي

Ibnu Hajar berkata: Ahmad al-Qadi Ismail al-Nasa'i dan Abu Ali al-Naysaburi mengatakan tidak ada riwayat tentang keutamaan sahabat dengan sanad sanad yang istimewa melebihi riwayat tentang Ali

{ Ahmad ibn Ali Ibn Hajar al-Asqalani Fath al-Bari Bi Sharah Sahih al-Bukhari juz 7 (Cairo: Dar al-Hadith, 2004), 82 }

2. Ali manusia pertama melakukan salat bersama Rasulullah Saw

Dalam kitab Majma' al-Zawa'id karya al-Haythami tertulis:

و عن عفيف الكندي كنت امرأ تاجرا فقدمت مكة فأتيت العباس بن عبد المطلب لأبتاع منه بعض التجارة و كان أمرأ تاجرا قال فوالله إني لعنده بمنى إذ خرج رجل من خباء قريب منه إذ نظر إلى السماء فلما رآها مالت - (يعني) قام يصلي - ثم خرجت امرأة من ذلك الخباء الذي خرج ذلك الرجل منه فقامت خلفه تصلي ثم خرج علام حين ناهز الحلم من ذلك الخباء فقام معه يصلي قال قالت للعباس، يا عباس ما هذا ؟ قال, هذا محمد ابن أخي ابن عبد الله بن عبد المطلب قا، قلت من هذا المرأة ؟ قال هذه امرأته خديجة ابنة  خويلد. قال فقلت من هذا الفتى ؟ قال هذا علي بن أبي طالب ابن عمه قال قلت فما هذا الذي يصنع ؟ قال يصلي وهو يزعم أنه نبي و لم يتبعه على أمره إلا امرأته و ابن عمه هذا الفتى وهو يزعم أنه ستفتح عليه كنوز كسرى و قيصر قال فكان عفيف وهو ابن عم الأشعث بن قيس يقول و أسلم بعد فحسن إسلامه لو كان الله رزقني الإسلام يومئذ فأكون ثانيا مع علي بن أبي طالب قال الهيثمي رواه أحمد وأبو يعلى بنحوه و الطبراني بأسانيد ورجل أحمد ثقات

Setelah menyebutkan sanad dari 'Afif Al kindi “ Aku seorang pedagang maka tibalah aku di Mekah kemudian aku mendatangi Al Abbas Ibn Abd al-Muthallib untuk membeli barang dagangan dan dia adalah seorang pedagang. Berkata 'Afif : demi tuhan sungguh aku disisinya saat di Mina ketika seorang lelaki keluar dari tenda yang berada dekat dengannya ketika itu ia melihat kelangit lalu mendirikan shalat kemudian keluarlah seorang wanita dari tenda yang sama dimana lelaki tadi keluar lalu shalat di belakang lelaki tersebut kemudian keluar dari tenda tersebut seorang anak lelaki muda yang hampir baligh dan shalat bersama nya aku berkata pada Abbas ' wahai Abbas siapa dia ? ' Abbas berkata ' Dia Muhamamad putra saudara ku putra Abd Allah ibn Abd al-Muthallib ' Aku berkata ' siapa wanita itu ? ' Abbas berkata ' wanita itu Khadijah binti khuwaylid ' aku berkata ' siapa pemuda itu ? ' Abbas berkata ' Dia Ali Ibn Abi Thalib putra pamannya ' Aku berkata ' apa yang sedang dia lakukan ? ' Abbas berkata ' Dia sedang shalat , dia meyakini dirinya adalah Nabi dan tidak ada yang mengikuti nya kecuali istrinya dan anak pamannya yaitu pemuda itu dan dia meyakini bahwa dia akan membuka baginya perbendaharaan raja-raja ( kisra dan kaisar ) ”

'Afif berkata " Kalau saja Allah memberiku Rizki dengan masuk Islam pada saat itu maka aku menjadi orang kedua bersama Ali Ibn Abi Thalib "

Berkata al-Haythami " telah diriwayatkan oleh Ahmad dan abu Ya'la dengan hadis senada dan juga al-Tabarani dengan sanad sanadnya, sementara para perawi ( imam ) Ahmad termasuk perawi yang kokoh ( thiqat ) "

{ Nur al-Din 'Ali Ibn Abu Bakar al-Haythami, Majma' al-Zawa'id cetakan pertama juz 9 hadis nomor 14605. (Bayrut: Dar al-Fikr, 2005), 126-127, 'Afif adalah anak pamannya Al Ash'ath Ibn Qays, yang setelah itu dia memeluk Islam }

3. Posisi Ali disisi Rasulullah Saw

Terdapat dalam kitab Sahih al-Bukhari tertulis:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي

Rasulullah Saw berkata kepada Ali “ posisimu di sisiku seperti kedudukan Harun di sisi Musa hanya saja tidak ada nabi lagi setelahku ”

{ Muhammad ibn Ismail (w. 256 H), Sahih al-Bukhari tahqiq Shu'ayb al-Arna'ut cetakan pertama juz 3 hadis nomor 3706. (Bayrut: Dar al-Risalah al-Alamiyyah, 2011), 127; muslim Ibn Hajjaj al-Qushayri (w. 261 H), sahih Muslim juz 2 hadis nomor 2404. (Bayrut: Dar al-Fikr Li al-Taba'ah wa Al-Nashr Wa al-Tawzi, 1993), 448; Muhamamad Ibn Ismail al-Tirmidhi, sunan al-Tirmidhi tahqiq Muhamamad Nasir al-Din al-albani cetakan kedua hadis nomor 3730. (Riyad: Maktabah al-Ma'arif Li al-Nasr Wa al-Tawzi, 2008) 845. Muhaqqiq kitab berkata " sahih" Ahmad ibn Muhamamad Ibn Hanbal, Fada'il al-sahabah, tahqiq Wasi Allah ibn Muhamamad Abbas cetakan keempat juz 2 hadis nomor 956. (KSA: Dar Ibn al-jawzi Al-Nashr Wa al-Tawzi, 2010), 700-701 dan 703-704, muhaqqiq berkata " sanadnya sahih " }

4.  Ali dicintai Allah dan Rasul-Nya

Dalam kitab Sahih al-Bukhari tertulis:

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري عن أبي حازم قال أخبرني سهل رضي الله عنه يعني ابن سعد قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر ( لأعطين الراية غدا رجلا يفتح على يديه يحب الله ورسوله و يحب الله ورسوله ) فبات الناس ليلتهم أيهم يعطى فغدوا كلهم يرجونه فقال ( أبي علي ) فقيل يشتكي عينيه فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع

Setelah menyebutkan sanad dari Ibn Sa'ad berkata " Rasulullah Saw bersabda pada waktu perang Khaibar sungguh esok hari aku akan menyerahkan bendera komando ini kepada seorang laki-laki yang akan memenangkan peperangan di tangan nya Dia adalah orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya dan dicintai Allah dan Rasul-Nya, sahal berkata semalaman orang-orang memperbincangkan siapa diantara mereka yang akan diberikan kepercayaan itu, keesokan harinya orang-orang telah berkumpul di hadapan Rasulullah Saw dan masing-masing berharap mendapat kepercayaan tersebut kalau beliau bersabda mana Ali ? Para sahabat menjawab Dia sedang sakit mata , lalu Rasulullah Saw mengoleskan ludah kemata (Ali) dan mendoakan nya setelah itu matanya sembuh dan seakan tidak mengalami sakit sebelumnya "

{ Muhammad ibn Ismail (w.256 H), Shahih al-Bukhari cetakan pertama juz 3 hadis nomor 4210, (Bayrut: Dar al-Kufi al-'ilmiyyah, 1998), 85; muslim Ibn Hajjaj al-Qushayri (w.261 H) sahih Muslim juz 2 hadis nomor 2405 (Bayrut: Dar al-Fikr Li Al  Taba'ah wa Al-Nashr Wa al-Tawzi, 1993), 449, (redaksi dan jalur periwayatan nya sama); Abd Allah ibn Muhamamad Ibn Abi Shaybah (w.235 H) al-Mushannaf Li Ibn Abi Shaybah  tahqiq Muhamamad Usamah brahim Abi Muhamamad cetakan pertama juz 10 hadis nomor 32694 (Cairo: al-Faruq al-Hadithiyyah Li al-Taba'ah wa Al-Nashr Wa al-Tawzi, 2008), 487-488

5. Ali Mawla setiap mukmin

Dalam kitab musnad Ibn Hanbal tertulis:

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا وكيع ثنا الأعمش عن سعد بن عبيده عن بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كنت ولية فعلى ولية تعليق شعيب الأرنؤوط إسناده صحيح على شرط الشيخين

Setelah menyebutkan sanad dari Buraydah dia berkata " Rasulullah Saw bersabda Barangsiapa yang menjadikan aku sebagai walinya maka Ali adalah walinya " berkata shu'ayb al-Arna'ut sanadnya sahih sesuai syarat Bukhari Muslim

{ Ahmad ibn Muhamamad Ibn Hanbal musnad Ahmad ibn Hanbal tahqiq shu'ayb al-Arna'ut cetakan kedua juz 38 hadis nomor 23056 (Bayrut: Muasassah a-Risalah Li Al Taba'ah wa Al-Nashr Wa al-Tawzi, 2008), 159}

6. Ali barometer keimanan

Dalam kitab Sahih Muslim tertulis;

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع و أبو معاوية عن الأعمش ح و حدثنا يحيى بن يحيى ( و اللفظ له ) أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن زر قال قال علي و الذي فلق الحبة و برأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلى أن لا يحبني إلا مؤمن و لا يبغضني إلا منافق

Setelah menyebutkan sanad dari Zir berkata Ali " Demi dzat yang membelah biji-bijian dan menciptakan manusia sesungguhnya jaminan dari nabi Saw padaku adalah : Tidak ada yang mencintaiku kecuali seorang mukmin dan tidak ada yang membenciku kecuali seorang munafik "

{ Muslim Ibn hajjaj al-Qushayri (w. 261 H) Sahih Muslim cetakan pertama juz 1 hadis nomor 78 (Bayrut: Dar al-Fikr Li Al Taba'ah wa Al-Nashr Wa al-Tawzi, 1992), 55: Ahmad ibn muhammad Ibn Hanbal Fadail Al sahabah tahqiq Wasi Allah ibn Muhamamad Abbas cetakan keempat juz 2 hadis nomor 948 (KSA: Dar Ibn al-Jawzi Al-Nashr Wa al-Tawzi, 2010), 696 Riwayat ini sama dengan yang ada di sahih Muslim muhaqqiq berkata sanadnya sahih }

7. Ali Dan Ilmu Pengetahuan

Dalam kitab jami' Al-Bayan 'An Ta'wil Ay Al-Qur'an karya ibn jarir al-Tabari tertulis;

عن أبي الطفيل قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول لا تسألوني عن كتاب ناطق و لا عن سنة ماضية إلا حدثتكم به

Dari abu al-Tufayl berkata aku mendengar Ali berkata " Kalian tidak bertanya tentang kitab Atau Sunnah yang telah lalu,melainkan aku paparkan kepada kalian tentang hal itu "

{ Ibn jarir al-Tabari jami' Al-Bayan'An Ta'wil Ay Al-Qur'an juz 13 (Bayrut: Dar al-Fikr, 2005), 217 }

8. Cinta pada Ali adalah cinta kepada Rasulullah Saw

Dalam kitab al-Mustadrak 'Ala al-sahihayn karya al-Hakim tertulis;

أخبرنا أحمد بن كامل القاضي ثنا محمد بن سعد العوفي ثنا يحيى بن أبي بكير ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق بن أبي عبد الله الجدلي قال دخلت على أم سلمة رضي الله عنها فقالت لي أيسب رسول الله صلى الله عليه و سلم فيكم فقلت معاذ الله أو سبحان الله أو كلمة نحوها فقلت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سب عليا فقد سبني ( هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه و قد رواه بكير بن عثمان البجلي عن أبي إسحاق بزيارة ألفاظ تعليق الذهبي في التخليص صحيح

Setelah menyebutkan sanad dari Abd Allah al-jadli dia berkata " Aku menemui Ummu Salamah Ra lalu dia berkata kepadaku apakah kalian mencaci Rasulullah Saw ?  Aku berkata : semoga Allah melindungi atau maha suci Allah atau kalimat semacam itu lalu Ummu Salamah berkata " Aku mendengar Rasulullah Saw bersabda Barangsiapa mencaci Ali maka dia telah mencaciku " berkata al-Hakim hadis ini sanadnya sahih namun Bukhari Muslim tidak meriwayatkan ya hadis ini telah diriwayatkan melalui jalur Bukayr Ibn Utsman al-Bajli dari Abi Ishaq dengan tambahan redaksi berkata al-Dhahabi dalam kitab nya Al-talkhis sahih

{ Muhammad ibn Abd Allah al-Naysaburi (w. 405), al-Mustadrak 'Ala al-sahihayn Tahqiq Mahmud matraji juz 3 hadis nomor 4673 (Bayrut: Dar al-Fikr, 2002), 333 }

9. Ali bersama Haq

Dalam kitab al-Mustadrak'Ala al-sahihayn karya al-Hakim tertulis;

حدثني أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي من أصل كتابه ثنا الحسن بن علي بن شبيب المعمري ثنا عبد الله بن صالح الأزدي حدثني محمد بن سليمان بن الأصبهاني عن سعيد بن مسلم الملكي عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت لما سار علي إلى البصرة دخل على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت في حفظ الله و في كنفه فو الله إنك لعلى الحق و الحق معك و لولا أني أكره أن أعصى الله و رسوله فإنه أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نقر في بيوتنا لسرت معك.... هذه الأحاديث الثلاثة كلها صحيحة على شرط البخاري و لم يخرجاه تعليق الذهبي في التخليص على شرط البخاري ومسلم

Setelah menyebutkan sanad dari umrah binti Abd Allah al-rahman berkata " ketika Ali hendak pergi ke Basrah beliau datang menemui Ummu Salamah istri nabi Saw, Ummu Salamah berkata Berangkat lah dalam lindungan dan naungan Allah demi Allah sesungguhnya engkau bersama kebenaran (Haq) dan kebenaran akan senantiasa bersamamu sekiranya aku Tika takut bermaksiat pada Allah dan Rasul-Nya karena beliau telah memerintahkan kami untuk tetap diam dirumah rumah kami niscaya aku akan pergi bersamamu... " al-Hakim berkata ketiga hadis ini semuanya sahih sesuai syarat Bukhari Muslim namun keduanya tidak meriwayatkan nya imam al-Dhahabi telah mengukuhkan dalam kitab nya al-talkhis dan berkata sesuai syarat Bukhari Muslim

{Muhammad ibn Abd Allah al-Naysaburi (w. 405) al-Mustadrak'Ala al-sahihayn Tahqiq Mahmud matraji juz 3 hadis nomor 4669 (Bayrut: Dar al-Fikr, 2002), 333

10. Ali adalah Ahl al-Bayt Rasulullah Saw

Dalam kitab al-Jawab al-sahih Liman Baddala Din Al-Masih katanya Ibn Taimiyah tertulis;

و قد ثبت في الصحاح حديث و فد نجران ففي البخاري و مسلم عن حذيفة و أخرجه مسلم عن سعد بن أبي وقاص قال لما نزلت هذه الآية سورة آل عمران الآية 61 دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فاطمة و حسنا و حسينا فقال اللهم هؤلاء أهلي

Ibn Taimiyah berkata " telah kokoh riwayat dalam kitab-kitab sahih hadis tentang datangnya utusan (Nasrani) Najran yang terdapat dalam Bukhari dan Muslim dari jalur Hudayfah dan telah diriwayatkan pula oleh muslim melalui jalur Sa'ad bin Abi Waqqas yang berkata : ketiak turun ayat 61 surah Al Imran Rasulullah Saw memanggil Ali, Fathimah, Hasan dan Husain seraya bersabda Ya Allah mereka ada keluargaku "

{ Taqi al-Din Ahmad ibn Taimiyah, al-Jawab al-sahih Liman Baddala Din Al-Masih tahqiq Ali Ibn Al-Hasan ibn Nasir, cetakan kedua juz 1 (Al-Riyad: Dar al-'Asimah, 1999 ), 197

Sumber: dikutip dari buku Keutamaan Ali Ibn Abi Thalib Ra

0 Comments


EmoticonEmoticon