Karimah Ahlulbait

Dari Kegelapan Menuju Cahaya

Breaking

Thursday, April 12, 2018

April 12, 2018

Selamat Jalan Ustadz Hasan Abu Ammar


Bismillaahi ar-Rahmaani ar-Rahiim

Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Raji'un

Rasulullah Saw bersabda “ jika meninggal seorang'alim maka akan terdapat kekosongan dalam Islam yang tak dapat ditutupi dengan apapun hingga hari kiamat ”

Melaporkan dari HPI Iran - Kabar duka menghampiri para pecinta Ahlul Bait tanah air, khususnya para pelajar Indonesia yang berada di Republik Islam Iran. Pada Sabtu (7/4/18) pagi, ustadz dan guru kami, Hujjatul Islam wal Muslimin Ustadz Hasan Abu Ammar ( Hasan Tono ), meninggalkan Kita semua menuju keharibaan Allah Swt.

Kami, keluarga besar Himpunan Pelajaran Indonesia (HPI) Iran dan pelajar Indonesia yang berada di Republik Islam Iran ikut berbela sungkawa yang sebesar-besarnya, dan berduka cita atas meninggalnya beliau. Semoga Allah Swt menerima amal ibadah, mengampuni dosa dan kesalahannya, dan mengaruniai Syafaat Rasulullah Saw dan Ahlul Bait nya as.

Ustadz telah meninggalkan kita semua. Namun semua kegigihan dan semangatnya selalu abadi dan menjadi spirit perjuangan.

Dibawah ini adalah Prosesi pemakaman Ustadz Hasan Abu Ammar
Dibawah ini  Galeri: Prosesi Pemakaman Ustad Hasan Abu Ammar

Sumber: HPI Iran

YouTube: HPI Iran
Instagram: hpiiran
Website: www.hpiiran.com

Tuesday, April 3, 2018

April 03, 2018

Selamat berbahagia atas kelahiran putra Ka'bah Imam Ali as10 keutamaan Imam Ali As dalam riwayat Ahlussunah

1. Pernyataan para ulama tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib

Ketika menggambarkan sosok Ali serta riwayat mengenai keutamaan nya banyak sekali ulama Ahlussunah yang menjelaskan tentang hal itu sebagaimana pernyataan mereka yang terdapat dalam beberapa referensi dibawah ini diantaranya:

Dalam kitab Fath al-Bari Bi Sharah Sahih al-Bukhari tertulis:

قال أحمد و إسماعيل القاضي و النسائي و أبو علي النيسابوري: لم يرد في حق أحد من الصحابة بالأسانيد الجياد أكثر مما جاء في علي

Ibnu Hajar berkata: Ahmad al-Qadi Ismail al-Nasa'i dan Abu Ali al-Naysaburi mengatakan tidak ada riwayat tentang keutamaan sahabat dengan sanad sanad yang istimewa melebihi riwayat tentang Ali

{ Ahmad ibn Ali Ibn Hajar al-Asqalani Fath al-Bari Bi Sharah Sahih al-Bukhari juz 7 (Cairo: Dar al-Hadith, 2004), 82 }

2. Ali manusia pertama melakukan salat bersama Rasulullah Saw

Dalam kitab Majma' al-Zawa'id karya al-Haythami tertulis:

و عن عفيف الكندي كنت امرأ تاجرا فقدمت مكة فأتيت العباس بن عبد المطلب لأبتاع منه بعض التجارة و كان أمرأ تاجرا قال فوالله إني لعنده بمنى إذ خرج رجل من خباء قريب منه إذ نظر إلى السماء فلما رآها مالت - (يعني) قام يصلي - ثم خرجت امرأة من ذلك الخباء الذي خرج ذلك الرجل منه فقامت خلفه تصلي ثم خرج علام حين ناهز الحلم من ذلك الخباء فقام معه يصلي قال قالت للعباس، يا عباس ما هذا ؟ قال, هذا محمد ابن أخي ابن عبد الله بن عبد المطلب قا، قلت من هذا المرأة ؟ قال هذه امرأته خديجة ابنة  خويلد. قال فقلت من هذا الفتى ؟ قال هذا علي بن أبي طالب ابن عمه قال قلت فما هذا الذي يصنع ؟ قال يصلي وهو يزعم أنه نبي و لم يتبعه على أمره إلا امرأته و ابن عمه هذا الفتى وهو يزعم أنه ستفتح عليه كنوز كسرى و قيصر قال فكان عفيف وهو ابن عم الأشعث بن قيس يقول و أسلم بعد فحسن إسلامه لو كان الله رزقني الإسلام يومئذ فأكون ثانيا مع علي بن أبي طالب قال الهيثمي رواه أحمد وأبو يعلى بنحوه و الطبراني بأسانيد ورجل أحمد ثقات

Setelah menyebutkan sanad dari 'Afif Al kindi “ Aku seorang pedagang maka tibalah aku di Mekah kemudian aku mendatangi Al Abbas Ibn Abd al-Muthallib untuk membeli barang dagangan dan dia adalah seorang pedagang. Berkata 'Afif : demi tuhan sungguh aku disisinya saat di Mina ketika seorang lelaki keluar dari tenda yang berada dekat dengannya ketika itu ia melihat kelangit lalu mendirikan shalat kemudian keluarlah seorang wanita dari tenda yang sama dimana lelaki tadi keluar lalu shalat di belakang lelaki tersebut kemudian keluar dari tenda tersebut seorang anak lelaki muda yang hampir baligh dan shalat bersama nya aku berkata pada Abbas ' wahai Abbas siapa dia ? ' Abbas berkata ' Dia Muhamamad putra saudara ku putra Abd Allah ibn Abd al-Muthallib ' Aku berkata ' siapa wanita itu ? ' Abbas berkata ' wanita itu Khadijah binti khuwaylid ' aku berkata ' siapa pemuda itu ? ' Abbas berkata ' Dia Ali Ibn Abi Thalib putra pamannya ' Aku berkata ' apa yang sedang dia lakukan ? ' Abbas berkata ' Dia sedang shalat , dia meyakini dirinya adalah Nabi dan tidak ada yang mengikuti nya kecuali istrinya dan anak pamannya yaitu pemuda itu dan dia meyakini bahwa dia akan membuka baginya perbendaharaan raja-raja ( kisra dan kaisar ) ”

'Afif berkata " Kalau saja Allah memberiku Rizki dengan masuk Islam pada saat itu maka aku menjadi orang kedua bersama Ali Ibn Abi Thalib "

Berkata al-Haythami " telah diriwayatkan oleh Ahmad dan abu Ya'la dengan hadis senada dan juga al-Tabarani dengan sanad sanadnya, sementara para perawi ( imam ) Ahmad termasuk perawi yang kokoh ( thiqat ) "

{ Nur al-Din 'Ali Ibn Abu Bakar al-Haythami, Majma' al-Zawa'id cetakan pertama juz 9 hadis nomor 14605. (Bayrut: Dar al-Fikr, 2005), 126-127, 'Afif adalah anak pamannya Al Ash'ath Ibn Qays, yang setelah itu dia memeluk Islam }

3. Posisi Ali disisi Rasulullah Saw

Terdapat dalam kitab Sahih al-Bukhari tertulis:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي

Rasulullah Saw berkata kepada Ali “ posisimu di sisiku seperti kedudukan Harun di sisi Musa hanya saja tidak ada nabi lagi setelahku ”

{ Muhammad ibn Ismail (w. 256 H), Sahih al-Bukhari tahqiq Shu'ayb al-Arna'ut cetakan pertama juz 3 hadis nomor 3706. (Bayrut: Dar al-Risalah al-Alamiyyah, 2011), 127; muslim Ibn Hajjaj al-Qushayri (w. 261 H), sahih Muslim juz 2 hadis nomor 2404. (Bayrut: Dar al-Fikr Li al-Taba'ah wa Al-Nashr Wa al-Tawzi, 1993), 448; Muhamamad Ibn Ismail al-Tirmidhi, sunan al-Tirmidhi tahqiq Muhamamad Nasir al-Din al-albani cetakan kedua hadis nomor 3730. (Riyad: Maktabah al-Ma'arif Li al-Nasr Wa al-Tawzi, 2008) 845. Muhaqqiq kitab berkata " sahih" Ahmad ibn Muhamamad Ibn Hanbal, Fada'il al-sahabah, tahqiq Wasi Allah ibn Muhamamad Abbas cetakan keempat juz 2 hadis nomor 956. (KSA: Dar Ibn al-jawzi Al-Nashr Wa al-Tawzi, 2010), 700-701 dan 703-704, muhaqqiq berkata " sanadnya sahih " }

4.  Ali dicintai Allah dan Rasul-Nya

Dalam kitab Sahih al-Bukhari tertulis:

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري عن أبي حازم قال أخبرني سهل رضي الله عنه يعني ابن سعد قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر ( لأعطين الراية غدا رجلا يفتح على يديه يحب الله ورسوله و يحب الله ورسوله ) فبات الناس ليلتهم أيهم يعطى فغدوا كلهم يرجونه فقال ( أبي علي ) فقيل يشتكي عينيه فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع

Setelah menyebutkan sanad dari Ibn Sa'ad berkata " Rasulullah Saw bersabda pada waktu perang Khaibar sungguh esok hari aku akan menyerahkan bendera komando ini kepada seorang laki-laki yang akan memenangkan peperangan di tangan nya Dia adalah orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya dan dicintai Allah dan Rasul-Nya, sahal berkata semalaman orang-orang memperbincangkan siapa diantara mereka yang akan diberikan kepercayaan itu, keesokan harinya orang-orang telah berkumpul di hadapan Rasulullah Saw dan masing-masing berharap mendapat kepercayaan tersebut kalau beliau bersabda mana Ali ? Para sahabat menjawab Dia sedang sakit mata , lalu Rasulullah Saw mengoleskan ludah kemata (Ali) dan mendoakan nya setelah itu matanya sembuh dan seakan tidak mengalami sakit sebelumnya "

{ Muhammad ibn Ismail (w.256 H), Shahih al-Bukhari cetakan pertama juz 3 hadis nomor 4210, (Bayrut: Dar al-Kufi al-'ilmiyyah, 1998), 85; muslim Ibn Hajjaj al-Qushayri (w.261 H) sahih Muslim juz 2 hadis nomor 2405 (Bayrut: Dar al-Fikr Li Al  Taba'ah wa Al-Nashr Wa al-Tawzi, 1993), 449, (redaksi dan jalur periwayatan nya sama); Abd Allah ibn Muhamamad Ibn Abi Shaybah (w.235 H) al-Mushannaf Li Ibn Abi Shaybah  tahqiq Muhamamad Usamah brahim Abi Muhamamad cetakan pertama juz 10 hadis nomor 32694 (Cairo: al-Faruq al-Hadithiyyah Li al-Taba'ah wa Al-Nashr Wa al-Tawzi, 2008), 487-488

5. Ali Mawla setiap mukmin

Dalam kitab musnad Ibn Hanbal tertulis:

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا وكيع ثنا الأعمش عن سعد بن عبيده عن بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كنت ولية فعلى ولية تعليق شعيب الأرنؤوط إسناده صحيح على شرط الشيخين

Setelah menyebutkan sanad dari Buraydah dia berkata " Rasulullah Saw bersabda Barangsiapa yang menjadikan aku sebagai walinya maka Ali adalah walinya " berkata shu'ayb al-Arna'ut sanadnya sahih sesuai syarat Bukhari Muslim

{ Ahmad ibn Muhamamad Ibn Hanbal musnad Ahmad ibn Hanbal tahqiq shu'ayb al-Arna'ut cetakan kedua juz 38 hadis nomor 23056 (Bayrut: Muasassah a-Risalah Li Al Taba'ah wa Al-Nashr Wa al-Tawzi, 2008), 159}

6. Ali barometer keimanan

Dalam kitab Sahih Muslim tertulis;

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع و أبو معاوية عن الأعمش ح و حدثنا يحيى بن يحيى ( و اللفظ له ) أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن زر قال قال علي و الذي فلق الحبة و برأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلى أن لا يحبني إلا مؤمن و لا يبغضني إلا منافق

Setelah menyebutkan sanad dari Zir berkata Ali " Demi dzat yang membelah biji-bijian dan menciptakan manusia sesungguhnya jaminan dari nabi Saw padaku adalah : Tidak ada yang mencintaiku kecuali seorang mukmin dan tidak ada yang membenciku kecuali seorang munafik "

{ Muslim Ibn hajjaj al-Qushayri (w. 261 H) Sahih Muslim cetakan pertama juz 1 hadis nomor 78 (Bayrut: Dar al-Fikr Li Al Taba'ah wa Al-Nashr Wa al-Tawzi, 1992), 55: Ahmad ibn muhammad Ibn Hanbal Fadail Al sahabah tahqiq Wasi Allah ibn Muhamamad Abbas cetakan keempat juz 2 hadis nomor 948 (KSA: Dar Ibn al-Jawzi Al-Nashr Wa al-Tawzi, 2010), 696 Riwayat ini sama dengan yang ada di sahih Muslim muhaqqiq berkata sanadnya sahih }

7. Ali Dan Ilmu Pengetahuan

Dalam kitab jami' Al-Bayan 'An Ta'wil Ay Al-Qur'an karya ibn jarir al-Tabari tertulis;

عن أبي الطفيل قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول لا تسألوني عن كتاب ناطق و لا عن سنة ماضية إلا حدثتكم به

Dari abu al-Tufayl berkata aku mendengar Ali berkata " Kalian tidak bertanya tentang kitab Atau Sunnah yang telah lalu,melainkan aku paparkan kepada kalian tentang hal itu "

{ Ibn jarir al-Tabari jami' Al-Bayan'An Ta'wil Ay Al-Qur'an juz 13 (Bayrut: Dar al-Fikr, 2005), 217 }

8. Cinta pada Ali adalah cinta kepada Rasulullah Saw

Dalam kitab al-Mustadrak 'Ala al-sahihayn karya al-Hakim tertulis;

أخبرنا أحمد بن كامل القاضي ثنا محمد بن سعد العوفي ثنا يحيى بن أبي بكير ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق بن أبي عبد الله الجدلي قال دخلت على أم سلمة رضي الله عنها فقالت لي أيسب رسول الله صلى الله عليه و سلم فيكم فقلت معاذ الله أو سبحان الله أو كلمة نحوها فقلت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سب عليا فقد سبني ( هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه و قد رواه بكير بن عثمان البجلي عن أبي إسحاق بزيارة ألفاظ تعليق الذهبي في التخليص صحيح

Setelah menyebutkan sanad dari Abd Allah al-jadli dia berkata " Aku menemui Ummu Salamah Ra lalu dia berkata kepadaku apakah kalian mencaci Rasulullah Saw ?  Aku berkata : semoga Allah melindungi atau maha suci Allah atau kalimat semacam itu lalu Ummu Salamah berkata " Aku mendengar Rasulullah Saw bersabda Barangsiapa mencaci Ali maka dia telah mencaciku " berkata al-Hakim hadis ini sanadnya sahih namun Bukhari Muslim tidak meriwayatkan ya hadis ini telah diriwayatkan melalui jalur Bukayr Ibn Utsman al-Bajli dari Abi Ishaq dengan tambahan redaksi berkata al-Dhahabi dalam kitab nya Al-talkhis sahih

{ Muhammad ibn Abd Allah al-Naysaburi (w. 405), al-Mustadrak 'Ala al-sahihayn Tahqiq Mahmud matraji juz 3 hadis nomor 4673 (Bayrut: Dar al-Fikr, 2002), 333 }

9. Ali bersama Haq

Dalam kitab al-Mustadrak'Ala al-sahihayn karya al-Hakim tertulis;

حدثني أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي من أصل كتابه ثنا الحسن بن علي بن شبيب المعمري ثنا عبد الله بن صالح الأزدي حدثني محمد بن سليمان بن الأصبهاني عن سعيد بن مسلم الملكي عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت لما سار علي إلى البصرة دخل على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت في حفظ الله و في كنفه فو الله إنك لعلى الحق و الحق معك و لولا أني أكره أن أعصى الله و رسوله فإنه أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نقر في بيوتنا لسرت معك.... هذه الأحاديث الثلاثة كلها صحيحة على شرط البخاري و لم يخرجاه تعليق الذهبي في التخليص على شرط البخاري ومسلم

Setelah menyebutkan sanad dari umrah binti Abd Allah al-rahman berkata " ketika Ali hendak pergi ke Basrah beliau datang menemui Ummu Salamah istri nabi Saw, Ummu Salamah berkata Berangkat lah dalam lindungan dan naungan Allah demi Allah sesungguhnya engkau bersama kebenaran (Haq) dan kebenaran akan senantiasa bersamamu sekiranya aku Tika takut bermaksiat pada Allah dan Rasul-Nya karena beliau telah memerintahkan kami untuk tetap diam dirumah rumah kami niscaya aku akan pergi bersamamu... " al-Hakim berkata ketiga hadis ini semuanya sahih sesuai syarat Bukhari Muslim namun keduanya tidak meriwayatkan nya imam al-Dhahabi telah mengukuhkan dalam kitab nya al-talkhis dan berkata sesuai syarat Bukhari Muslim

{Muhammad ibn Abd Allah al-Naysaburi (w. 405) al-Mustadrak'Ala al-sahihayn Tahqiq Mahmud matraji juz 3 hadis nomor 4669 (Bayrut: Dar al-Fikr, 2002), 333

10. Ali adalah Ahl al-Bayt Rasulullah Saw

Dalam kitab al-Jawab al-sahih Liman Baddala Din Al-Masih katanya Ibn Taimiyah tertulis;

و قد ثبت في الصحاح حديث و فد نجران ففي البخاري و مسلم عن حذيفة و أخرجه مسلم عن سعد بن أبي وقاص قال لما نزلت هذه الآية سورة آل عمران الآية 61 دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فاطمة و حسنا و حسينا فقال اللهم هؤلاء أهلي

Ibn Taimiyah berkata " telah kokoh riwayat dalam kitab-kitab sahih hadis tentang datangnya utusan (Nasrani) Najran yang terdapat dalam Bukhari dan Muslim dari jalur Hudayfah dan telah diriwayatkan pula oleh muslim melalui jalur Sa'ad bin Abi Waqqas yang berkata : ketiak turun ayat 61 surah Al Imran Rasulullah Saw memanggil Ali, Fathimah, Hasan dan Husain seraya bersabda Ya Allah mereka ada keluargaku "

{ Taqi al-Din Ahmad ibn Taimiyah, al-Jawab al-sahih Liman Baddala Din Al-Masih tahqiq Ali Ibn Al-Hasan ibn Nasir, cetakan kedua juz 1 (Al-Riyad: Dar al-'Asimah, 1999 ), 197

Sumber: dikutip dari buku Keutamaan Ali Ibn Abi Thalib Ra

Thursday, March 29, 2018

March 29, 2018

Ketika Imam Ali Merubah Batu Menjadi Emas


Ammar bin Yasir berkata: pada suatu hari aku dalam keadaan sedih menemui imam Ali as, melihat aku dalam keadaan sedih beliau bertanya “ bagaimana keadaanmu ? ”

Aku mengungkapkan “ aku mempunyai utang , orang yang mengutangiku datang kepadaku untuk menagih, tetapi aku tidak mempunyai apa-apa ”

Imam Ali as mengisyaratkan pada sebuah batu ditanah dan berkata “ Ambillah batu ini dan lunasi utang mu ”

Amamar berkata “ Tuanku, ini hanyalah sebuah batu ”

Imam Ali as berkata “ bersumpahlah kepada Allah demi kebenaranku ! Dia akan menjadikan batu ini Emas ” melakukannya dan Batu itu berubah menjadi emas

Imam Ali as berkata “ Ambillah sebagian dari emas itu sesuai kebutuhanmu ”

Aku bertanya “ Bagaimana emas itu menjadi lunak ? ”

Imam Ali as berkata “ Wahai yang keyakinannya lemah, Bersumpahlah kepada Allah demi kebenaranku, maka emas itu akan menjadi lunak ” maka aku melakukannya dan emas pun menjadi lunak dan aku mengambil sesuai keperluanku.

Kemudian imam Ali as berkata “ Bersumpahlah kepada Allah dengan namaku hingga sisa emas itu menjadi batu kembali ! ” maka aku melakukannya

Dikutip dari buku : Kecuali Ali hal. 311-312

Wednesday, March 28, 2018

March 28, 2018

Terapi Dari Al-Quran untuk Berbagai Penyakit Bag (3)


Oleh Ust Muhammad Taufiq Ali Yahya

11.Terapi Bisul.

Sentuh dengan telunjuk dan bacakan surat Toha ayat 105-107. (7x)

Holy Quran 20:105
------------------
وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّى نَسْفًا

Dan mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung, maka katakanlah: "Tuhanku akan menghancurkannya (di hari kiamat) sehancur-hancurnya,

Holy Quran 20:106
------------------
فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا

maka Dia akan menjadikan (bekas) gunung-gunung itu datar sama sekali,

Holy Quran 20:107
------------------
لَّا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَآ أَمْتًا

tidak ada sedikitpun kamu lihat padanya tempat yang rendah dan yang tinggi-tinggi.

12.Terapi Penyakit Dada.

Peganglah dada dan bacakan surat Toha ayat 25-28.7x atau lebih sampai ringan.

Holy Quran 20:25
------------------
قَالَ رَبِّ ٱشْرَحْ لِى صَدْرِى

Berkata Musa: "Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku,

Holy Quran 20:26
------------------
وَيَسِّرْ لِىٓ أَمْرِى

dan mudahkanlah untukku urusanku,

Holy Quran 20:27
------------------
وَٱحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِى

dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku,

Holy Quran 20:28
------------------
يَفْقَهُوا۟ قَوْلِى

supaya mereka mengerti perkataanku,

13.Terapi nyeri dada.

Pegang dada dan bacakan surat Al -Insyiqaq fuul dan surat yunus ayat 57.
Sebanyak 7x.

الانشقاق
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَّتْ (1) وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ (2) وَإِذَا ٱلْأَرْضُ مُدَّتْ (3) وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ (4) وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ (5) يَٰٓأَيُّهَا ٱلْإِنسَٰنُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَٰقِيهِ (6) فَأَمَّا مَنْ أُوتِىَ كِتَٰبَهُۥ بِيَمِينِهِۦ (7) فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا (8) وَيَنقَلِبُ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ مَسْرُورًا (9) وَأَمَّا مَنْ أُوتِىَ كِتَٰبَهُۥ وَرَآءَ ظَهْرِهِۦ (10) فَسَوْفَ يَدْعُوا۟ ثُبُورًا (11) وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا (12) إِنَّهُۥ كَانَ فِىٓ أَهْلِهِۦ مَسْرُورًا (13) إِنَّهُۥ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ (14) بَلَىٰٓ إِنَّ رَبَّهُۥ كَانَ بِهِۦ بَصِيرًا (15) فَلَآ أُقْسِمُ بِٱلشَّفَقِ (16) وَٱلَّيْلِ وَمَا وَسَقَ (17) وَٱلْقَمَرِ إِذَا ٱتَّسَقَ (18) لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ (19) فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (20)
وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ ٱلْقُرْءَانُ لَا يَسْجُدُونَ ۩ (21) بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ يُكَذِّبُونَ (22) وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ (23) فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (24) إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍۭ (25)

Holy Quran 10:57
------------------
يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِى ٱلصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.

14.Terapi penyakit.

Jantung,Struk,Nyeri Lambung.
Buatlah air minum boleh air zamzam,air putih ,bacakan surat al-Fatihah 7x
Ayat Qursi 7x
tiupkan ke air selesai membaca. Minum air setiap hari sebelum makan coba selama satu minggu atau lebih.

15.Terapi penyakit Hati.

Letakan tangan kanan pada posisi hati. Perbanyak Istigfar
Bacalah surat Ghafir(Al -mu'min)
7 buah kurma di bacakan surat Al- Fatihah 7x lalu di makan.
Perbanyak zikir Laaillahaillallah.

Saturday, March 24, 2018

March 24, 2018

Terapi Dari Al-Quran untuk Berbagai Penyakit Bag (2)


Oleh Ust Muhammad Taufiq Ali Yahya


6.Terapi sakit tengorokan.

Perbanyaklah membaca Al-Qur'an.
Minum madu 2sendok makan pagi dan sore.

7.Terapi mimisan.

peganglah batang hidung bacakan surat Hud ayat 44 . (7x.)


Holy Quran 11:44
------------------
وَقِيلَ يَٰٓأَرْضُ ٱبْلَعِى مَآءَكِ وَيَٰسَمَآءُ أَقْلِعِى وَغِيضَ ٱلْمَآءُ وَقُضِىَ ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِىِّ ۖ وَقِيلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ

Dan difirmankan: "Hai bumi telanlah airmu, dan hai langit (hujan) berhentilah," dan airpun disurutkan, perintahpun diselesaikan dan bahtera itupun berlabuh di atas bukit Judi, dan dikatakan: "Binasalah orang-orang yang zalim".


8.Terapi sakit telinga

letakan tangan ke telinga yg sakit lalu bacakan
Al-Hasyr ayat 21 (3x atau lebih)
Ayat Qursi (3x atau lebih)


Holy Quran 59:21
------------------
لَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُۥ خَٰشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ ۚ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَٰلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

Kalau sekiranya Kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu Kami buat untuk manusia supaya mereka berfikir.


Holy Quran 2:255
------------------
ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَىُّ ٱلْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُۥ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَّهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۗ مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذْنِهِۦ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهِۦٓ إِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ ۖ وَلَا يَـُٔودُهُۥ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ ٱلْعَلِىُّ ٱلْعَظِيمُ

Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.


9.Terapi Penyakit Kulit.

Letakan ujung jari pada kulit yg sakit
Bacakan surat Al-Baqarah ayat 259.
Baca sebanyak 3x.

Holy Quran 2:259
------------------
أَوْ كَٱلَّذِى مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِىَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ يُحْىِۦ هَٰذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۖ فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِا۟ئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُۥ ۖ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ۖ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۖ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِا۟ئَةَ عَامٍ فَٱنظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ ۖ وَٱنظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَةً لِّلنَّاسِ ۖ وَٱنظُرْ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا ۚ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُۥ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ

Atau apakah (kamu tidak memperhatikan) orang yang melalui suatu negeri yang (temboknya) telah roboh menutupi atapnya. Dia berkata: "Bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur?" Maka Allah mematikan orang itu seratus tahun, kemudian menghidupkannya kembali. Allah bertanya: "Berapakah lamanya kamu tinggal di sini?" Ia menjawab: "Saya tinggal di sini sehari atau setengah hari". Allah berfirman: "Sebenarnya kamu telah tinggal di sini seratus tahun lamanya; lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum lagi beubah; dan lihatlah kepada keledai kamu (yang telah menjadi tulang belulang); Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan Kami bagi manusia; dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu, kemudian Kami menyusunnya kembali, kemudian Kami membalutnya dengan daging". Maka tatkala telah nyata kepadanya (bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati) diapun berkata: "Saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu".


10.Terapi panu
Bacakan surat Al-Baqarah ayat 266.
7x

Holy Quran 2:266
------------------
أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُۥ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ لَهُۥ فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبَرُ وَلَهُۥ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَآءُ فَأَصَابَهَآ إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَٱحْتَرَقَتْ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْءَايَٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan, kemudian datanglah masa tua pada orang itu sedang dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil. Maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api, lalu terbakarlah. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kamu supaya kamu memikirkannya.


Bersambung .......
March 24, 2018

Terapi Dari Al-Quran untuk Berbagai Penyakit Bag (1)

Oleh Ust Muhammad Taufiq Ali Yahya

1.Terapi Membuang penyakit

pegang dada kiri bacakan:
Al-Anbiya ayat 83  (7x)
Jika mual dan ingin muntah itu reaksi pengeluaran.

Holy Quran 21:83
------------------
۞ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥٓ أَنِّى مَسَّنِىَ ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّٰحِمِينَ

dan (ingatlah kisah) Ayub, ketika ia menyeru Tuhannya: "(Ya Tuhanku), sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan Yang Maha Penyayang di antara semua penyayang".

*2.Terapi Migrain.*

pegang kepala yg sakit bacakan :
surat Al-Fatihah  (7x.)
Al-Hasyr ayat 21 ( 3x.)

الفاتحة
بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ (1) ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ (2) ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ (3) مَٰلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ (4) إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (5) ٱهْدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ (6) صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ (7)

Holy Quran 59:21
------------------
لَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُۥ خَٰشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ ۚ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَٰلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

Kalau sekiranya Kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu Kami buat untuk manusia supaya mereka berfikir.

*3.Terapi untuk segala macam sakit kepala.*

pegang ubun ubun dan bacakan:
At-Taubah ayat 14.
Yunus ayat 57.
An-Nahl ayat 69.
Al-Isra' ayat 82.
Fussilat ayat 44.

Holy Quran 9:14
------------------
قَٰتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ

Perangilah mereka, niscaya Allah akan menghancurkan mereka dengan (perantaraan) tangan-tanganmu dan Allah akan menghinakan mereka dan menolong kamu terhadap mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman.

Holy Quran 10:57
------------------
يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِى ٱلصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.

Holy Quran 17:82
------------------
وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۙ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّٰلِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

Dan Kami turunkan dari Al Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian.

Holy Quran 41:44
------------------
وَلَوْ جَعَلْنَٰهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُوا۟ لَوْلَا فُصِّلَتْ ءَايَٰتُهُۥٓ ۖ ءَا۬عْجَمِىٌّ وَعَرَبِىٌّ ۗ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ هُدًى وَشِفَآءٌ ۖ وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِىٓ ءَاذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍۭ بَعِيدٍ

Dan jikalau Kami jadikan Al Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain Arab, tentulah mereka mengatakan: "Mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya?" Apakah (patut Al Quran) dalam bahasa asing sedang (rasul adalah orang) Arab? Katakanlah: "Al Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang mukmin. Dan orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka ada sumbatan, sedang Al Quran itu suatu kegelapan bagi mereka. Mereka itu adalah (seperti) yang dipanggil dari tempat yang jauh".


*4.Trapi penyembuhan mata dan penajaman penglihatan.*

Pegang alis mata dan bacakan surat Qaf ayat :22. (7x.)

Holy Quran 50:22
------------------
لَّقَدْ كُنتَ فِى غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيَوْمَ حَدِيدٌ

Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari (hal) ini, maka Kami singkapkan daripadamu tutup (yang menutupi) matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam.


*5.Terapi sakit gigi*

peganglah pipi dari bagian gigi yang sakit.
Bacakan:
Al-Mulk ayat 23 (7x)
Al An'am ayat 13. (7x)

Holy Quran 67:23
------------------
قُلْ هُوَ ٱلَّذِىٓ أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَٰرَ وَٱلْأَفْـِٔدَةَ ۖ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

Katakanlah: "Dialah Yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati". (Tetapi) amat sedikit kamu bersyukur.

Holy Quran 6:13
------------------
۞ وَلَهُۥ مَا سَكَنَ فِى ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ ۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ

Dan kepunyaan Allah-lah segala yang ada pada malam dan siang. Dan Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.


Bersambung .....

Friday, March 16, 2018

March 16, 2018

Fadhilah Surah surah pendek Bagian 1
Surah Adh Dhuha

۞  وَالضُّحَىٰ ۞
۞ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ۞
۞ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ۞
۞ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ ۞
۞ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ۞
۞ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰوَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ ۞
۞  وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ ۞
۞ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ۞
۞ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ۞
۞ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۞

Artinya:

1. Demi waktu matahari sepenggalahan naik.
2. Dan demi malam apabila telah sunyi.
3. Rabbmu tiada meninggalkan kamu dan tiada (pula) benci kepadamu.
4. Dan sesungguhnya akhir itu lebih baik bagimu daripada permulaan.
5. Dan kelak pasti Rabbmu memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu (hati) kamu menjadi puas.
6. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu Dia melindungimu?
7. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung lalu Dia memberikan petunjuk?
8. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan lalu Dia memberikan kecukupan?
9. Adapun terhadap anak yatim, maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang!
10. Dan terhadap orang yang minta-minta, maka janganlah kamu menghardiknya!
11. Dan terhadap nikmat Rabbmu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya (dengan bersyukur). (QS. Adh-Dhuha; 1-11)

==========

Diriwayatkan bahwa Rasulullah Saw bersabda:

مَنْ قَرَأَهَا كَانَ مِمَّنْ يَرْضَاهُ اللّٰهُ، وَ لِمُحَمَّدٍ أَنْ يَشْفَعَ لَهُ، وَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ بِعَدَدِ كُلِّ يَتِيْمٍ وَ سَائِلٍ

Siapa yang membacanya maka ia tergolong orang yang mendapatkan kerelaan Allah SWT dan syafaat Rasul Saw serta sepuluh kebaikan sebanyak jumlah anak yatim dan peminta dimuka bumi ۩ Tafsir Majma'ul Bayan, 10/762, al-Allamah ath-Thabarsyi, Lebanon: Darul Ma'rifah, Cet I, Th. 1406 H / 1986 ۩

Tuesday, February 27, 2018

February 27, 2018

75 Masalah Islam dalam 440 Hadis Bag (23)

Oleh ust Muhammad Taufiq Ali Yahya

23. Teman dan Persahabatan ( 6 hadis )

187. قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ص): الْمَرْءُ عَلَى دِيْنِ خَلِيْلِهِ فَلْيَنْظُرْ اَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ. {بحار الانوار/ 74/ 192}.

187. Bersabda Rasulullah saaw :”Seseorang itu berpengaruh agama kawannya, maka perhatikan dengan siapa engkau berkawan”. (BiharulAnwar 74 - 192)

188. قَالَ اْلاِمَامُ الصَّادِقُ (ع): اِصْحَبْ مَنْ تَتَزَيَّنُ بِهِ وَلاَ تَصْحَبْ مَنْ يَتَزَيَّنُ بِكَ. {بحار الانوار/ 76/267}.

188. Bersabda Imam As-Shadiq a.s. Bergaullah dengan orang yang engkau dapat memperoleh hiasan dari padanya, dan janganlah engkau bergaul dengan orang yang mengambil hiasan dari padamu”. (Biharul Anwar 76 - 267)

189. قَالَ اْلاِمَامُ الصَّادِقُ (ع): اَحَبُّ اِخْوَانِي اِلَىَّ مَنْ اَهْدَى عُيُوْبِى إِ لَىَّ. {بحار الانوار/ 74/282}.

189. Bersabda Imam As-Shadiq a.s. Saudara yang paling aku cintai adalah orang yang menunjukkan kepadaku aibku”. (Biharul Anwar 74 - 282)

190. عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ عَلِىٌّ (ع) إِنَّ لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ ثَلاَثَ اَخِلاَّءٍ: فَخَلِيْلٌ قَالَ اَنَامَعَكَ حَيًّا وَمَيِّتًا وَهُوَ عَمَلُهُ وَخَلِيْلٌ قَالَ لَهُ اَنَا مَعَكَ اِلَى بَابِ  قَبْرِكَ  ثُمَّ  أُخَلِّيْكَ  وَهُوَ وَلَدُهُ  وَخَلِيْلٌ  يَقُوْلُ  لَهُ  اَنَا مَعَكَ  اِلَى أَنْ تَمُوْتَ وَهُوَ مَالُهُ فَاِذَا مَاتَ صَارَ لِلْوَارِثِ. {الخصال/1/114}.

190. Dari Imam Ja’far bin Muhammad dari ayahnya dan dari kakeknya. Berkata Imam Ali Amirul Mukminin a.s. Sesungguhnya seorang mukmin memiliki tiga macam kawan: Kawannya yang berkata aku bersamamu, dalam hidup dan mati; adalah amal perbuatannya. Kawannya yang berkata aku bersamamu sampai di pintu kubur, kemudian aku meninggalkanmu, yaitu anaknya. Kawannya yang berkata aku bersamamu sehingga engkau mati, adalah hartanya, bila ia meninggal maka menjadi milik ahli warisnya. (Al-Khishal 1 - 114)

191.قَالَ اْلاِمَامُ الصَّادِقُ (ع): عَلَيْكُمْ بِاِخْوَانِ الصِّدْقِ فَاَكثِرْ مِنِ اكْتِسَابِهِمْ فَاِنَّهُمْ عُدَّةٌ عِنْدَ الرَّخَاءِ وَجُنَّةٌ عِنْدَ الْبَلاَءِ. {بحار الانوار/74/187}.

191. Bersabda Imam As-Shadiq a.s. :”Senantiasalah engkau bersahabat dengan orang-orang jujur, dan perbanyaklah mengupayakannya, karena mereka adalah saat senang dan di saat engkau dalam cobaan. (Biharul Anwar 74 - 187)

192. قَالَ اْلاِمَامُ السَّجَّادُ (ع): مَجَالِسُ الصَّالِحِيْنَ دَاعِيةٌ اِلَى الصَّلاَحِ. {بحار الانوار/78/141}.

192. Bersabda Imam As-Sajjad a.s. : ”Majlis-majlis para orang shaleh adalah menjadi pendorong kepada kebaikan”. (Biharul Anwar 78 - 141)